Mon travail avec iTEO : Renée Fischer, Ecole fondamentale de Beckerich, Cycle 4.

0
518

Mme Fischer a demandé aux élèves de faire un enregistrement portant sur l’utilisation en classe. Les enfants ont travaillé pendant plusieurs heures de façon autonome. Voici deux témoignanges :

“Den iTEO ass immens flott fir jiddereen well et kann een seng eege Geschichte kreativ gestalten an dat och nach mat der Stëmm. Sou kann ech dat wat falsch ass läschen an et verbesseren. Esou entwéckelt sech e Saz zu enger Geschicht, e Gedicht, eng Noerzielung oder esou guer zu engem Referat.” (Fynn)

“Beim iTEO geet et drëm mat senge Frënn eng Geschicht oder Diskussioun ze erfannen. Esou gëtt e méi staark an Teamaarbescht an derbäi léiert een déi verschidde Sprooche besser kennen. Mee dann ass et awer och méi liicht fir mam iTEO ëmzegoen wéi mat engem Dictaphone an da léiert een och d’Technik vun haut kennen an et gëtt een ëmmer besser eens. A wann dat nach net genuch ass, da mäscht et och nach ganz vill Spaass”. (Jim)

Ecoutez d’autres témoignages :